Het levenstestament: best belangrijk!

Het levenstestament: duidelijkheid geven en uw wensen vastleggen!
Hoe kunt u voorkomen dat, als u aan het dementeren bent of door een andere oorzaak tijdelijk of permanent niet in staat bent om uw belangen te behartigen, er dingen gebeuren die u niet had gewild?
Daar kunt u wat aan doen door het opstellen van een levenstestament. 
Eerst wat angstaanjagende getallen. Er zijn momenteel ongeveer 250.000 patiënten die aan dementie lijden. De kans op dementie is 20% voor mensen van 65 jaar of ouder en zelfs 30% voor mensen boven de 80. En dan zijn er ook nog 140.000 personen per jaar die te maken krijgen met een hersendefect: een herseninfarct, een hersenbloeding, een tumor, een delier na een operatie of een ingrijpende situatie. Die laatste gevallen kunnen tot een tijdelijke of permanente wilsonbekwaamheid leiden. Er kan sprake zijn van gedeeltelijke of algehele wilsonbekwaamheid. Dementie is vaak een sluipend proces dat niet altijd wordt onderkend door de patiënt en tot verwarring leidt bij de directe omgeving: ‘Moet er nu al wat geregeld worden en zo ja met wie en hoe?’
Wat kan het levenstestament voor u betekenen?
In veel landen biedt een levenstestament een goede oplossing. Waar u in een ‘gewoon’ testament regelt wat er moet gebeuren na uw overlijden, regelt u in een levenstestament zaken voor als u nog wel leeft maar niet meer (goed) beseft wat u doet of zou moeten doen.
In een levenstestament verleent u een volmacht aan één of meer vertrouwenspersonen om namens u uw belangen te behartigen, maar een levenstestament heeft ook elementen van een opdracht, namelijk om bepaalde dingen op een door u gewenste wijze te doen. Een levenstestament vormt een goed alternatief voor een procedure waarbij uw vermogen door de Kantonrechter onder bewind wordt gesteld. Bij een levenstestament houdt u zelf de regie over ‘wie, wat en hoe’.
Wat kunt u zoal regelen in een levenstestament?
– Wanneer gaat de volmacht in? Pas als een arts vindt dat u wilsonbekwaam bent of al meteen?
– Banktransacties: wat mag de gevolmachtigde allemaal? Betalingen doen? Beleggingen wijzigen? Geld uitlenen? Kredieten opnemen?
– Schenkingen doen? Aan wie of wat wel of juist niet? Ook aan de voetbalclub of de Hartstichting? Aan de kinderen ieder evenveel of juist niet? Welke bepalingen zijn op die schenkingen van toepassing? Mag het huis worden verkocht als u toch niet meer terugkomt en wat moet er dan met de inboedel gebeuren? Moet de auto worden verkocht? Mag de gevolmachtigde aan estate planning ten behoeve van uw gezin doen? Mag de gevolmachtigde ter besparing van erfbelasting uw huwelijkse voorwaarden wijzigen?
– Wie moet de onderneming voortzetten? Of moet die worden verkocht? Heeft een bepaalde koper de voorkeur? Mag de gevolmachtigde stemmen op uw aandelen in uw B.V.? Wat te doen met het beleid in uw Pensioen B.V.?
– Mag de gevolmachtigde, als u zelf niet meer met een arts kunt communiceren, voor u beslissingen nemen? Wilt u dat bepaalde medische behandelingen moeten worden voortgezet ‘tot het bittere einde’ of juist niet en zo nee, wanneer niet meer? Heeft u een euthanasiewens en zo ja in welke omstandigheden?
– Aan wie geeft u een volmacht? En wie als reserve en wanneer? En als u aan meerdere personen een volmacht geeft: aan ieder van hen om alles te doen of moeten bepaalde handelingen door twee personen geschieden? Geldt dat ook voor uw partner?
– Als volmachtgever mag u zelf ook handelen. Maar wat als u zelf ‘rare dingen’ gaat doen (bij voorbeeld € 1.000 fooi geven aan de taxichauffeur), dan kan het alsnog instellen van een bewind nuttig zijn. Wie wilt u als bewindvoerder, mentor of curator?
– Aan wie moet de gevolmachtigde rekening en verantwoording afleggen als u die zelf niet meer kunt afnemen? Moet een gevolmachtigde ook voor sommige handelingen overleggen met anderen of zelfs hun toestemming hebben?
– Hoe kan een gevolmachtigde bij uw codes komen voor bank, internetdiensten, sociale media?
– Wanneer eindigt de volmacht?
Grote toekomst voor het levenstestament
Levenstestamenten blijken in een enorme behoefte te voorzien. In Duitsland zijn er in een paar jaar tijd meer dan een miljoen opgesteld. En ook in Nederland neemt de belangstelling sterk toe. Een notarieel levenstestament voorkomt vragen over de identiteit van de levenstestateur en de dagtekening van het levenstestament. Daarbij zal een notaris ook geen akte passeren als hij vermoedt dat de cliënt de inhoud niet (meer) bevat. De notaris schrijft het levenstestament in bij het Centraal Levenstestamenten Register, zodat kan worden opgevraagd wie een levenstestament heeft gemaakt en bij welke notaris, zodat bij die notaris een kopie kan worden opgevraagd. Ook intrekking of wijziging van een levenstestament wordt in dat register ingeschreven.

Samenvattend
In een levenstestament kunt u een vertrouwenspersoon aanwijzen die uw zakelijke en/of persoonlijke belangen en medische wensen behartigt. In het levenstestament kan ook worden bepaald dat uw vertrouwenspersoon namens u schenkingen mag doen, waardoor uw box 3-vermogen kan worden verlaagd en de eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg mogelijk ook lager kan uitvallen. Zo blijft er meer over voor uw (klein)kinderen.

Neemt contact op met ons kantoor!
Graag informeren wij u over alle mogelijkheden om een levenstestament op te stellen. Neemt u gerust contact met ons op!